1. BEVEZETÉS
Jelen szabályzat tájékoztatja Önt, hogy a Firefox Kft. (Székhely: 2234 Maglód, Fő
u. 19. 1. Telephely: 1173 Budapest, Flamingó u. 19., 2. Telephely: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró, Napfény pavilonsor 1. 4-es számú üzlet. Képviselője: Nagy Zoltán
Gáborné, adószám: 12630219-1-13), továbbiakban Adatkezelő v. Szolgáltató
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
A Szolgáltató részére külön lapon (Nyilvántartás) átadott személyes adatokat
szabályos keretek között tárolja, 3. félnek nem adja át, csak és kizárólag a
Nyilvántartásban szereplő tájékoztatást szolgálják és annak kapcsán használható
fel, melyhez a Beteg/Vendég (továbbiakban Ügyfél) hozzájárult és azt aláírásával
magára nézve kötelezően betartandónak ismerte el.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
emailben, telefonon vagy szóban értesíti Ügyfelét.
Amennyiben kérdése van jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, írja meg
a szilvianagy01@gmail.com v. szalon01@gmail.com v. a magnanaturmed@gmail.com e-mail címre.
A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
2011.évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2000 évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.
tv.);
2003 évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:
A Firefox Kft. képviselője Nagy Zoltán Gáborné (Nagy Szilvia):
A Szolgáltató székhelye: 2234 Maglód, Fő u. 92. Telephelyei: 1.: 1173 Budapest, Flamingó u. 19. 2. Telephely: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró, Napfény pavilonsor 1. 4-es számú üzlet
A Szolgáltató elérhetősége, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szilvianagy01@gmail.com
vagy szalon01@gmail.com
A szolgáltató levelezési címe: 2234 Maglód, Fő u. 92.
Telefonszáma: +36309605825
A szolgáltató adószáma: 12630219-1-13
A szabályzat nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Microsoft Corporation
A tárhely-szolgáltató címe: 1 Microsoft Way, Redmond, 98052 WA, USA
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: msndcc@microsoft.com
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.azure.com

2. DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, írisz kép) rögzítése;
2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján
– beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi;
2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
1. Számlázás:
Név: NAV, (www.onlineszamla.nav.gov.hu)
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Email cím: nav_kozpont@nav.gov.hu

2. Bankkártyás fizetési rendszer:
Név: KH Bank
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Email cím: bank@kh.hu
A továbbított adatok köre vezetéknév, keresztnév, ország, lakcím, számlázási cím, e-
mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás,
számlázás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett
fraud-monitoring.

PayPal online fizetési rendszer:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg
A https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU oldalon feltüntetettek szerint

3. Email küldő rendszer
Név: Firefox Kft.
Telephely: 1173 Budapest, Flamingó u. 19.
Email cím: szilvianagy01@gmail.com v. szalon01@gmail.com v  magnanaturmed@gmail.com

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon
tájékoztatást.
4. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Tájékoztatom Ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az Adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen
tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett
elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.
A Szolgáltató a beérkezett e-maileket és a honlapon (www.nagyszilvia.hu) elhelyezett
űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének
IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek
visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

7. HÍRLEVÉL
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az
érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe
és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó/ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

8. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME
A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató az Ügyfél beleegyezésével (a
Nyilvántartás aláírásával igazol) készíthet és használhat fel fotót, esettanulmányt
nyilvánosan (a Szolgáltató honlapján vagy a Szolgáltatás helyszínén).
A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatközlők által megadott adatokat a Szolgáltató a felhasználók által
megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig, és azt követően határozatlan ideig
tárolja. Az Ügyfél, adatainak megadásával és elküldésével egyidőben tudomásul veszi,
beleegyezik és hozzájárul, hogy a szolgáltató, azaz a Firefox Kft. képviselője, Nagy
Zoltán Gáborné értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen
felé. A Szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási
lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről
bármikor leiratkozni. Az adattulajdonos a leíratást egyénileg is kérelmezheti írásos
formában a szilvianagy01@gmail.com v. a szalon01@gmail.com v. magnanaturmed@gmail.cím email címen.
A Szolgáltató a hozzá beérkező adatokat egyes esetekben saját elbírálás alapján törli.
Az adattulajdonos, adatainak részleges, vagy teljes töröltetését írásos kérelmezés
alapján bármikor kezdeményezheti a a szilvianagy01@gmail.com v. a
szalon01@gmail.com v. magnanaturmed@gmail.cím email címen. Amennyiben a töröltetés egy még lezáratlan
szolgáltatási folyamat közben érkezik a Szolgáltatóhoz, akkor a Szolgáltató felelősségre
nem vonható a korábban megrendelt igény esetleges bármely szintű sérülése, vagy nem
teljesülése esetén.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5)
bekezdése.

9. ONLINE ANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE
Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a
megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés
dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói
szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések,
tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a
Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla
cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai
(dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és
szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli
bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja